Center za Q življenja in dela

Vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 evra zaradi manjših stroškov izostajanja z dela.

OSHA, 2010 Occupational Safety and Health Administration

Primer izračuna stroška fluktuacije za prodajalca v letu 2014 znaša 19.000 evrov.

(Janez Hudavernik, Pro Acta, mares 2015)

Mesečni strošek bolniške odsotnosti zaposlenih znaša 10.000–15.000evrov za podjetje (200 zaposlenih, 4,2% BO).

(Akademija Finance; članek Tine Dolenc, 11. 4. 2008)

OPREDELITEV PROMOCIJE ZDRAVJA

Promocija zdravja pri delu (PZD) so aktivnosti in ukrepi, ki jih podjetje izvaja za ohranitev in izboljšanje zdravja zaposlenih.
Vlaganje v zdravje zaposlenih in povečanje zavedanja delodajalcev o pomenu ohranjanja zdravja zaposlenih postaja v zadnjih letih vse pomembnejše. Pod pojmom “vlaganje v zdravje zaposlenih” razumemo:

  • osveščanje zaposlenih o zdravem življenjskem, delovnem slogu ter zdravju;
  •  preoblikovanje širokega delovnega okolja in tudi delovnega mesta posameznega zaposlenega, v prid ohranjanju zdravja.

Vse ta prizadevanja posledično prinašajo velike koristi ne le zaposlenim temveč tudi podjetju in družbi kot celoti.

PROMOCIJA ZDRAVJA KOT ZAKONSKA OBVEZA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalcem nalaga:

v 6. členu: delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu;

v 24. členu: delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov:

trpinčenja,

nadlegovanja in

drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih (link na dejavniki tveganja- opredelitev), ki lahko ogrozijo zdravje delavcev;

v 32. členu: delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu:

načrtovati in

zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter način spremljanja njenega izvajanja.

POSTOPEK OBVLADOVANJA PSIHOSOCIALNIH DEJAVNIKOV TVEGANJA /STRESA V PODJETJU

Pomoč in sodelovanje obsegata  tri ključne etape:

ANALIZA STANJA

analizo virov v podjetju, ki povzročajo stres: anketa, razgovori z vodilnimi in zaposlenimi;

Analizo podatkov: statističnih podatkov po opravljenih preventivnih pregledih, bolniška odsotnost , zdravstvena analiza delovnih mest, posredovanih podatkov podjetja o kazalcih produktivnosti, kakovosti…

OBLIKOVANJE STRATEGIJE

usmerjenost aktivnosti k odpravljanju vzrokov in ne posledic;

preventivni, sistematski pristopi, ki aktivno vključujejo zaposlene in delovno organizacijo.

IZVAJANJE UKREPOV

Gre za “tek na dolge proge”:

sprotno prilagajanje ukrepov in

ponovno izvajanje analiz.

NUDIMO CELOSTEN PRISTOP PRI OBVLADOVANJU   DEJAVNIKOV  TVEGANJA 

NA ORGANIZACIJSKI RAVNI:

izboljšanje pogojev dela;

odpravljanje dejavnikov, ki povzročajo nesreče pri delu;

spremembe v stilu vodenja;

vzpostavitev ustrezne kadrovske politike ter sistemov nagrajevanja in napredovanja;

vključevanje zaposlenih v procese odločanja;

spodbujanje ustvarjalne kulture in timskega dela;

izboljšanje komunikacije;

ustvarjanje skupin in mrež za promocijo zdravja;

uvajanje standardov družini prijaznega podjetja…

NA INDIVIDUALNI RAVNI:

izobraževanja, delavnice in informiranje na temo krepitve zdravja in obvladovanja obremenitev ter škodljivosti na delovnem mestu;

zdravniške preglede, različne meritve in svetovanja v zvezi z zdravjem in obvladovanjem stresa.

Storitve nudimo v Centru za kakovost življenja in dela, ki deluje v okviru zdravstvenega centra ARISTOTEL d.o.o.. Pri analizi stanja in izvedbi aktivnosti sodeluje tim strokovnjakov in specialistov: dr. med., specialisti medicine dela in športa, kinezioterapevtka in fizioterapevtka, strokovnjaki s področja varstva pri delu in ergonomije na delovnem mestu, HR strokovnjaki.