VZPOSTAVITEV UČINKOVITEGA HR SISTEMA

ALI STE VEDELI?

59%
zavzetih je visoko inovativnih pri delu.
23%
zaposlenih je neuspešnih, ker ne znajo upravljati svoja čustva.
71%
bolj zavzete zaposlene imajo podjetja z učinkovito strategijo upravljanja s talenti.
85%
primerov učinkovitega vodenja je odvisna od osebnostnih lastnosti.
50%
in več zaposlenih zapusti svoje delovno mesto zaradi slabega vodenja oz. neposrednega vodje.
45%
dobrih investicijskih odločitev je povezanih s kvaliteto vodenja.

SVETOVANJE ZA VZPOSTAVITEV UČINKOVITEGA HR SISTEMA

Študije so pokazale, da IQ prispeva največ 10% k uspehu v življenju, skupaj s strokovnostjo, nekaj čez 20%.

Uspešna, čustveno in socialno kompetentna podjetja, se zavedajo, da svoj uspeh dosegajo s tem, ko v ospredje postavljajo ljudi in ustvarjajo ravnotežje med človeškim in finančnim kapitalom. To dosegajo z razvojem čustvenih in socialnih kompetenc pri vseh zaposlenih. Takšna podjetja oblikujejo jasno vizijo in poslanstvo, njihovo vodenje temelji na jasno postavljenih ciljih in dialogu z zaposlenimi. Na področju kadrovske politike obravnavajo zaposlene kot najpomembnejši vir in razumejo, da je razvoj organizacije odvisen od razvoja posameznega zaposlenega, kar pomeni, da:

zaposleni prejemajo plače, ki ustrezajo razmeram na trgu;

oganizacija prepozna vse, ki izkazujejo zavzetost;

se nagrajuje timski in individualni prispevek;

zaposlenim omogočajo profesionalni razvoj v skladu z njihovimi potenciali in motivi;

v podjetju vlada duh nenehnega učenja;

je komunikacija sproščena - dopušča humor in temelji na dialogu;

zaposleni in vodstvo dajejo le tiste obljube, ki jih lahko izpolnijo.

NA OSNOVI DOLGOLETNIH IZKUŠENJ IN NAJNOVEJŠIH SPOZNANJ NA PODROČJU DELA S ČLOVEŠKIMI VIRI:

vam nudimo pomoč v zaposlitvenem postopku pri zaposliti pravih ljudi na pravo delovno mesto z uporabo orodja „ProfilesPXT“.

Pristop:

Pri svojem delu uporabljamo svoje dolgoletne izkušnje na področju zaposlovanja in selekcije kadrov v velikem mednarodnem podjetju ter orodja organizacije Profiles International, ki je vodilno podjetje v svetu na področju zagotavljanja inovativnih rešitev za selekcijo in razvoj kadrov. Z orodjem „Profiles PXT“:

lahko izmerite celotno posameznikovo osebnost;

boste dobili vpogled v kandidatov stil razmišljanja, njegove vzorce vedenja in poklicne interese;

boste povečali kakovost selekcijskega postopka, saj je edino orodje, ki daje napotke za selekcijski postopek  glede potrebnih vprašanj in osredotočenja na posamezne vidike osebnosti;

boste povečali kakovost in hitrost uvajanja v delo, kajti orodje daje vodji napotke, na kakšen način ravnati z bodočim zaposlenim, da bo slednji čim prej sposoben za samostojno delo;

boste zaposlili pravega človeka na pravo mesto, kajti orodje natančno v odstotkih pokaže kandidatovo ujemanje z delovnim mestom.

46% novo-zaposlenih se v 18 mesecih izkaže za napačne.

Za 75% lahko povečate možnost prave izbire z metodologijo Profiles.

INTERVJU

14%

ZGODOVINA + IZKUŠNJE

26%

OSEBNOSTNE LASTNOSTI & VEDENJE

38%

+ MISELNE SPOSOBNOSTI

54%

+ INTERESI & MOTIVACIJA

66%

+ UJEMANJE Z DM

75%

Z uporabo orodja "Profiles PXT" VAM POMAGAMO PREPOZNATI TALENTE MED ZAPOSLENIMI.

Pristop:

Na osnovi izmerjene  celotne posameznikove osebnosti:

verbalnih sposobnosti;

numeričnih sposobnosti;

indeksa učenja;

poklicnega sidra;

vedenjskih značilnosti in

Najbolj učinkoviti so tisti, ki jim je delo 'pisano na kožo'.

Najbolj učinkoviti so tisti, ki jim je delo 'pisano na kožo'.

(Harward Business Review, študija na  360.000 zaposlenih)

razvojnega razgovora z zaposlenim, lahko opredelimo tista področja dela, na katerih bi bil zaposleni najbolj učinkovit in za katera tudi izkazuje interes oz. motivacijo.

V nadaljevanju potrdimo svojo usmeritev še s primerjavo ustreznega profila delovnega mesta s profilom kandidata.

Takšen pristop vam omogoča, da se boste vsi v podjetju pogovarjali v enotnem jeziku in uporabljali enake kriterije pri strateških odločitvah na področju načrtovanja nasledstev in upravljanja s talenti ter s tem dosegli maksimalne organizacijske učinke.

Z UPORABO ORODJA »PROFILES ANALIZA TIMA« VAM NUDIMO POMOČ PRI IZBOLJŠANJU UČINKOVITOSTI TIMOV.

Vaše podjetje je sestavljeno iz različnih timov, ki so oblikovani po področjih dela. Ugotavljate, da enak tim ljudi nekatere naloge opravlja vrhunsko, nekaterim izzivom pa ni kos.

Uspešen tim ni naključno izbrana skupina ljudi. Tim lahko dosega nadpovprečne učinke le, če so znotraj njega zbrani pravi ljudje, ki:

se dobro ujemajo glede na osebnostne značilnosti;

skupaj tvorijo celoten nabor znanj, veščin in ostalih kompetenc, ki so potrebne za optimalno izvršitev zastavljenih nalog;

so socialno inteligentni: sodelujejo, prispevajo in so konstruktivni člani svojih skupin, odgovorne ter zanesljive osebe, ki rade pomagajo in drugi se pogosto zanesejo na njih, so predani in zvesti ciljem skupine…

Pristop:

Izmerimo prisotnost vedenjskih vzorcev, ki so ključni za uspešno poslovanje podjetja.  Na podlagi meritev dobite  tudi nasvete, s kakšnim pristopom pri zaposlenem izboljšati  delovanje v smislu:

produktivnosti;

kakovosti dela;

delovnih pobud;

timskega dela in

reševanja problemov.

Vodja dobi napotke, kako bolje voditi in motivirati sodelavce, kajti z orodjem izmerimo tudi odzive na stres in dobimo informacije o tem, kaj posameznika motivira.

 

Po dogovoru lahko v nadaljevanju pripravimo tudi delavnico, ki skozi igro in s pomočjo coachinga vodenim dialogom, omogoči kandidatom praktičen vpogled v svoje vedenje in vlogo v timu ter v svoje močne in šibke točke.

 

Skladno z ugotovljeno sliko tima, skupaj z vodjo pripravimo program izboljšanja delovanja tima in ga utrjujemo na skupinskih vodenih srečanjih. Z uporabo skupinskega coachinga člani tima svoje delovanje utrjujeo v praksi, njihovo učinkovitost pa preverjamo na skupinskih srečanjih.

 

Število in frekvenco srečanja opredelimo skupaj z naročnikom.

RAZVOJ VODSTVENEGA POTENCIALA OMOGOČAMO Z UPORABO ORODJA „Profiles CHECKPOINT 360°«

Na povečanje zavzetosti sodelavcev  vpliva karizmatično vodenje. Pomembno je vedeti, da smo karizmatični v tolikšni meri, kot nam to na podlagi vedenja prisodijo drugi! CHECKPOINT 360° je profesionalno razvojno orodje, ki meri vodstvene kompetenc ter karizmo in sicer:

naslednjih 8 vedenjskih kompetenc ter 18 spretnosti: komunikacijo (poslušanje, obdelovanje in posredovanje informacij, učinkovitost komunikacije), vodenje (vlivanje zaupanja, usmerjanje dela, delegiranje odgovornosti), prilagodljivost (prilagajanje razmeram, ustvarjalno razmišljanje), medosebne odnose (gradnja medosebnih odnosov, prispevanje k timskemu uspehu), reševanje nalog (učinkovitost in kompetentnost dela), produktivnost (prevzemanje iniciative, uspešno motiviranje), osebni razvoj (izkazovanje zavzetosti, težnja k napredku);

70 vedenj, ki so bistvena za odličnost vodenja.

CheckPoint 360° jasno pokaže, katere so tiste vodstvene kompetence, ki jih je treba še naprej razvijati.

Pristop:

Ocenitev izpeljemo anonimno.

Vodjo ocenijo nadrejeni, podrejeni in sodelavci na isti ravni.

Rezultate uporabimo kot podlago za pripravo razvojnih načrtov za izboljšanje kompetenc vodenja in kot podlago za načrtovanje izobraževanja.

POMAGAMO VAM PRI IZBOLJŠANJU SISTEMA NAGRAJEVANJA IN VZPOSTAVITVI OZ. IZBOLJŠANJU SISTEMA NEDENARNEGA NAGRAJEVANJA

Plača ni zgolj tržna vrednost posameznika in zgolj matematični algoritem, gre za veliko bolj zapletene psihološke sisteme. Uspešni in neuspešni zaposleni so enako prepričani, da si zaslužijo boljše plačilo.

Nekatere spodbude imajo naravnost nasproten učinek od pričakovanega. Boljše plačilo ne zagotavlja avtomatično večje zavzetosti, vendar je za doseganje zavzetosti zaposlenih tudi zelo pomembna vzpostavitev plačila, ki je primerljivo z razmerami na trgu. Pomembno je, da vsak zaposleni dobi priznanje za dobro delovanje, in sicer  ne glede na zahtevnost dela, ki ga opravlja. Nagrajevati je treba timska in individualna prizadevanja.

Formula?

Poiskati jo je treba v kombinaciji materialnih in nematerialnih spodbud, sistem prilagoditi velikosti podjetja, branži, kulturi podjetja ter pričakovanju vodstva in zaposlenih.

Prav tako je potrebno vzpostaviti čim bolj enostavna in jasna pravila.

Pristop:

Naredimo analizo stanja in preverimo pričakovanja vodstva ter zaposlenih. Pri tem uporabljamo metodo skupinskega coachinga.

 

Opredelimo projektno skupino ter cilje in terminski načrt realizacije.

 

Pri svojem delu uporabljamo pridobljena znanja in dolgoletne izkušnje v velikem mednarodnem podjetju.

 

Pri izvedbi sodelujemo s priznanimi partnerji s področja nagrajevanja in motiviraja zaposlenih.

NUDIMO POMOČ PRI SISTEMSKI VZPOSTAVITVI OBVLADOVANJA MOBINGA

Uspešna podjetja znajo graditi kakovostne medosebne odnose. Zaposleni znajo med sabo učinkovito komunicirati, in sicer na način, da se razumejo in znajo ravnati v spornih situacijah. Pomembna je učinkovita normativna ureditev, vendar je lahko ta le mrtva črka na papirju, če podjetja ne gradijo svoje socialne in čustvene inteligence. Zato vam nudimo:

normativno, zakonsko obvezno ureditev področja razreševanja konfliktov in mobinga v podjetju s pripravo pravilnika;

vzpostavitev zakonsko obveznih postopkov;

animacijio in ozaveščanje zaposlenih o pomenu kakovostnih odnosov in učinkovitega razreševanja konfliktov.

Pristop:

Naredimo analizo stanja in pripravimo ustrezno normativno ureditev.

 

Pripravimo in izvedemo animacijo zaposlenih.

 

Ponujamo usposabljanje vodij za učinkovitejše komuniciranje in razreševanje konfliktov.

Usposabljanje je lahko v obliki izvedbe krajših ali enodnevnih delavnic.  Po naših izkušnjah so pravi učinki lahko vidni šele v daljšem časovnem obdobju, zato lahko pripravimo tudi program daljšega usposabljanja vodij, ki traja nekaj mesecev oz. po dogovoru z naročnikom, poteka pa v obliki krajših nekaj-urnih vodenih srečanj, kjer udeleženci obravnavajo problematiko komuniciranja in razreševanja problemov na konkretnih primerih s pomočjo vodenega coachinga.

NUDIMO TUDI POMOČ PRI VZPOSTAVITVI UČINKOVITEGA NAČINA INTEGRACIJE ZAPOSLENIH NA DELO (po poškodbah, dolgotrajni bolniški odsotnosti) IN PRIPRAVI PROGRAMA ZA ZMANJŠEVANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

Po dolgotrajni bolniški odsotnosti oz. poškodbah je treba zagotoviti čim bolj učinkovito integracijo zaposlenih na delo. To pomembno predvsem v proizvodnih podjetjih, kjer delo zahteva precejšnje fizične napore. Z učinkovitim pristopom zmanjšamo stres ob vrnitvi na delo, povečamo hitrost integracije in zagotovimo lažjo organizacijo dela in nemoten  potek delovnega procesa.

Podjetja se srečujejo tudi s povečano bolniško odsotnostjo (kratkotrajno in dolgotrajno), ki močno vpliva ne samo na povečanje stroškov dela, ampak tudi na:

klimo v podjetju in zavzetost zaposlenih;

produktivnost;

kakovost dela.

Razlogi za nenadno povečano bolniško odsotnost so največkrat psiho-socialne narave, zato je treba poleg pogojev dela in ergonomije preveriti tudi organizacijo dela, sisteme vodenja zaposlenih, participacije zaposlenih in morebitne vzroke za poslabšanje odnosov.

Pristop:

Na podlagi analize stanja in potreb naročnika pripravimo postopek obravnave dolgotrajno odsotnih delavcev in njihove učinkovite integracije na delo oz. iskanja ustreznih delovnih mest v podjetju.

Skupaj s strokovnjaki lahko pripravimo rehabilitacijski postopek dolgotrajno odsotnih zaradi različnih poškodb.

Na osnovi analize stanja pripravimo program učinkovitega razreševanja bolniške odsotnosti.